Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

víme, jaký zármutek v těchto dnech prožíváte, a proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám byli nápomocni několika informacemi a radami, které se týkají záležitostí, jež musíte bezprostředně zařídit.

Prosíme, dostavte se nejdříve na oddělení (v pracovní dny, do cca 14.00 hod), kde byl Váš zesnulý hospitalizován. Po předložení občanského průkazu Vám budou předány:

  • osobní věci
  • karta zdravotní pojišťovny
  • List o prohlídce zemřelého
  • finanční hotovost do 1000 Kč
  • a jiné věci, které měl zemřelý u sebe.

Prosíme, myslete na to, že pokud nedojde k vyzvednutí osobních věcí po zemřelém do 2 měsíců od úmrtí, budou tyto věci předány k likvidaci.

Finanční hotovost nad 1000 Kč a jiné cennosti, které byly uloženy na depozitním účtu a v trezoru LTRN Janov se stávají součástí pozůstalosti.

Příslušný soud obdrží z LTRN Janov písemnou zprávu o výši uložených finančních prostředků a cennostech. Po projednání dědictví u notáře rozhodne příslušný soud o dědici. Pro vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví, realizační poukaz z notářské kanceláře a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout v pracovních dnech v pokladně LTRN Janov, nejlépe po telefonické domluvě na tel. čísle 371 512 127. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie, klíče od auta apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Pohřeb zajistí pohřební ústav dle Vašeho výběru. Pohřební ústav je nutné kontaktovat dle zákona do 96 hodin od úmrtí. K vyřízení budete potřebovat tiskopisy, které Vám vydá staniční sestra příslušného oddělení LTRN Janov.

Úmrtní list vystavuje matrika Městského úřadu Mirošov a vydává se přímému příbuznému (vypravovateli pohřbu). K vydání je třeba předložit doklady uvedené v seznamu(viz níže nebo jej obdržíte v LTRN Janov) a vyplněný Dotazník pro vydání úmrtního listu. Lhůta na vystavení úmrtního listu je 30 dnů od doby, kdy je na matriku doručen List o prohlídce zemřelého část B1 určený pro matriční úřad. Tento úřad hlásí úmrtí na Okresní, nebo obvodní soud podle trvalého pobytu zemřelého, který toto hlášení předá notáři a ten kontaktuje vypravovatele pohřbu k dědickému řízení, dále úmrtí hlásí na zdravotní pojišťovnu, přes Czech-point zadává úmrtí do Informačního systému evidence obyvatel, občanský průkaz vrací ke skartaci na obec s rozšířenou působností, kde byl doklad vydán, poslední hlášení je na Českou správu sociálního zabezpečení.

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v naší léčebně, předá pracovnice sekretariátu LTRN Janov na Městský úřad Mirošov, který je pověřený vedením matriky.

Ostatní osobní doklady zemřelého, např. řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz zdravotního pojištění odevzdejte úřadům, které je vystavily. Také je třeba informovat se o způsobu odhlášení důchodu na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zesnulého. Ostatní osobní doklady nevyzvednuté do 1 měsíce od úmrtí pacienta jsou LTRN Janov předány na příslušné instituce.

Uvedené informace vycházejí z platných právních norem a předpisů ČR a vnitřních norem LTRN Janov.

 

V případě potřeby dalších informací či pomoci, se obraťte na sekretariát LTRN Janov 371512119.

 Zaměstnanci LTRN Janov

 

Doklady potřebné k vystavení úmrtního listu - stáhnout ve formátu PDF [100 kB]

Dotazník pro vystavení úmrtního listu - stáhnout ve formátu DOC [40 kB]

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000