Ochrana oznamovatelů

 ochrana_oznamovatelu.docx

 zapati.jpg

Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedené Směrnice EU.

Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Za takové jednání může být oznamovatel sankcionován.

Pojmy pro účely využití práva oznamovatele na podání oznámení:

Oznámení

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatel

Fyzická osoba, která podá oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel, zájemce o zakázku).

Příslušná osoba

Fyzická osoba, která je odpovědná za řádné plnění povinností vyplývající ze Směrnice.

Povinným subjektem

Povinným subjektem je Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov.

Oznamováno může být protiprávní jednání, které porušuje předpisy z jedné z chráněných oblastí vymezených dále.

Věcná působnost:

 1. Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy
 2. Daně z příjmů právnických osob
 3. Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. Ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních předpisů
 5. Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 6. Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat
 7. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 8. Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže
 9. Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 10. Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 11. Ochrana finančních zájmů Evropské unie
 12. Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

V rámci vnitřního oznamovacího systému LTRN Janov mohou být řešena oznámení spadající do oblastí uvedených v bodě b, d, f, g, h, i, j.   

 

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému LTRN Janov:

a) Ústně – osobně nebo telefonicky

b) Písemně – poštou nebo e-mailem

Kontaktní údaje na příslušnou osobu pověřenou přijímáním a šetřením oznámení:

Jitka Hejlová (v nepřítomnosti Lenka Šímová)

Doručovací adresa: LTRN Janov, U Léčebny 500, Mirošov, 338 43 s uvedením „Pouze k rukám příslušné osoby“.

E-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 371512120

Úřední hodiny pro možnost osobního podání:

Středa:  8:00 – 14:00 hod (po předchozí telefonické domluvě lze osobně podat i v jiné dny)

Místo pro osobní podání:

Kancelář PaM v přízemí u hlavního vchodu.

Pro více informací se obraťte na příslušnou osobu.

Další možnost, jak může oznamovatel podat oznámení, je prostřednictvím externího oznamovacího systému.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000