Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90. LTRN Janov je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.

Organizace poskytuje zdravotní služby, tj.

zdravotní péči:
a) lůžkovou péči
- následnou
- dlouhodobou

b) ambulantní péči primární
- specializovanou

Zdravotní péči poskytuje zejména v oboru pneumologie a ftizeologie a vnitřní lékařství.

K dalším činnostem organizace patří:
- poskytuje pobytové sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- podílí se na dalším vzdělávání lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků a na vzdělávání nemocných,
- zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení.

3. Organizační struktura Pro zobrazení schéma organizační struktury klikněte zde.
4. Kontaktní spojení Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov

Detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí naleznete zde: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/24339644

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov

Detail adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí naleznete zde: https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/24339644

4.3 Úřední hodiny Sekretariát LTRN Janov po - pá 6:30 - 14:00 hod.
4.4 Telefonní čísla Ústředna – vrátnice - +420 371 512 111
Sekretariát - +420 371 512 119

Další důležitá telefonní čísla naleznete zde.
4.5 Adresa internetových stránek https://www.janov.cz/
4.6 Adresa podatelny

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov

Podrobněji viz kontakty.

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě:

CD ROM
DVD ROM
USB Flash disky
USB externí HDD

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobněji viz kontakty.

4.8 Datová schránka ID datové schránky : d6zp3nc
5. Případné platby lze poukázat Účty vedené u ČNB:
> pro běžné platby, finanční dary - 7232381/0710
> účet pro pacienty - 10006-7232381/0710

Peněžní prostředky lze poukázat složením v pokladně léčebny:
> běžná pokladna – paní Dagmar Šimonovská – 371 512 101
> pokladna pacientů – paní Eva Krejčová – 371 512 127
6. IČO IČ: 00669784
7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ: CZ00669784
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů Statut léčebny
Zřizovací listina
Roční zpráva za rok 2019  Roční zpráva 2021  Roční zpráva 2022  Roční zpráva 2023
8 .2 Rozpočet Rozpočet na rok 2019  Rozpočet na rok 2020  Rozpočet na rok 2021  Rozpočet na rok 2022
9. Žádosti o informace Získání informace je možné na uvedené adrese ústně, písemně a elektronickou poštou:
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov
Tel.: 371 512 119
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace zde.
10. Příjem podání a podnětů Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím:
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U léčebny 500
338 43 Mirošov
Tel.: 371 512 119
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace zde.
11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k
dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České
republiky (http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx).

Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné
správy České republiky (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/699/place).
11.2 Vydané právní předpisy -
12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování:
Formát A4 jednostranně černobílá kopie 2,- Kč
Formát A4 oboustranně černobílá kopie 3,- Kč
Formát A3 jednostranně černobílá kopie 5,- Kč
Formát A3 oboustranně černobílá kopie 6,- Kč
Formát A4 jednostranně barevná kopie 6,- Kč
Formát A4 oboustranně barevná kopie 10,- Kč
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nadřízený orgán vydá usnesení o výši úhrady podle  § 16a odst. 7 zákona č.  106/1999 Sb. v každém konkrétním případě individuálně.
13. Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv -
13.2 Výhradní licence -
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím -

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
U Léčebny 500 - Janov, 338 43 Mirošov

ústředna: 371 512 111 | fax: 371 512 129
email: ltrn@janov.cz | ID datové schránky: d6zp3nc

IČ: 00669784 | DIČ: CZ00669784 | č.ú : ČNB 7232381/0710 | IČZ: 47102000